KATALOG KSIĘGOZBIORU

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka; stan i perspektywy

Dodatkowe informacje

 • Autor/redaktor: red. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska
 • Rodzaj publikacji: Książka
 • Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 • Rok wydania: 1998
 • ISBN: 83-7171-175-1
 • Nr katalogowy: 857
 • Streszczenie:

   

  Adamczuk Elżbieta: Współczesne problemy społeczne w opinii studentów.

  Adamowska Lucyna: Społeczno-wychowawcze konsekwencje bezrobocia.

  Adamski Franciszek: Antywartości rodziny jako wyzwanie dla pedagogiki społecznej.

  Ambrozik Wiesław: Z doświadczeń w aktywizowaniu społeczności lokalnej wokół zadań socjalnych.

  Bobrowska Ewa: Rozważania wokół myśli Heleny Radlińskiej – kształtowanie postawy czynnej w instytucjach oświaty pozaszkolnej.

  Brągiel Józefa: Aksjologia a cele pracy socjalnej.

  Chmielowski Bogusław: Wkład Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) w rozwój pedagogiki społecznej jako dyscypliny akademickiej.

  Ciczkowski Wiesław: Elementy pedagogiki społecznej Aleksandra Kamińskiego w niektórych podręcznikach i monografiach.

  Cyrańska Ewa: Konteksty teoretyczno-metodologiczne i odniesienia etyczne w pedagogice społecznej.

  Czarnecka Stanisława: W poszukiwaniu modelu współczesnej szkoły w środowisku polskiej wsi.

  Czerniawska Olga: Funkcje środowiska niewidzialnego w andragogice i gerontologii wychowawczej.

  Danielewicz Wioletta Teresa: Problemy rodzin czasowo niepełnych ze względu na długotrwały pobyt rodziców za granicą.

  Donevska Maria: Praca socjalna jako profesja i rodzaj aktywności społecznej.

  Doniec Renata: Rodzice w międzypokoleniowym przekazie wartości.

  Drevet-Tvermoes Annick: Potrzeba odwołania się do marzeń sennych i wyobraźni w pedagogice społecznej.

  Frąckowiak Tadeusz: Pedagogika społeczna jako teoria środowiska życia i wychowania człowieka. Próba postawienia problemu.

  Fredefon Noëlle: Kształcenie pracowników socjalnych do pracy w kontekście kryzysu ekonomicznego i społecznego.

  Fustier Paul: Działanie socjalne – znaczenie daru.

  Hądzelek Kajetan: Zagadnienia kultury fizycznej w dorobku Ryszarda Wroczyńskiego.

  Henri Alain Noël: Zagadnienie dewiacji i jej ideologie.

  Hohmeier Jürgen: Zmiana paradygmatu jako refleksyjna strategia modernizacyjna w pracy społecznej.

  Horbowski Adam: Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych w procesie transformacji ustrojowej.

  Izdebska Jadwiga: Telewizja w rodzinie (szanse wychowawcze oraz zagrożenia).

  Jałmużna Tadeusz, Leżańska Wiesława, Witkowska Ewa: Pedagogika społeczna w podręcznikach historii wychowania.

  Janczur Ewelina: Generacyjne determinanty społecznie uznawanego ideału człowieka wartościowego.

  Jarosz Ewa: Pedagogika społeczna a problem przemocy wobec dzieci.

  Kargulowa Alicja: Kilka uwag na temat przesłanej metodologicznych pedagogiki społecznej (relacja jednostka – środowisko).

  Kawula Stanisław: Pedagogika społeczna wobec wyzwań współczesności.

  Kostkiewicz Janina: Osobowy wymiar relacji w środowisku wychowawczym. Niektóre zagrożenia.

  Krzanowski Adam: Trwałość i ciągłość harcerskiego wychowania.

  Kukołowicz Teresa: Pozycja wartości w relacjach: człowiek – środowisko – wychowanie.

  Kuźma Józef: Przesłanki pedeutologii w pedagogice społecznej.

  Lepalczyk Irena: Helena Radlińska w Uniwersytecie Łódzkim.

  Lewowicki Tadeusz: Słowo wstępne.

  Mańka Aleksander: Trudności w postępowaniu pedagogicznym wobec ofiar przemocy seksualnej.

  Marynowicz-Hetka Ewa: Społeczno-pedagogiczny wymiar działania w edukacji i pracy socjalnej – na marginesie lektury tekstów.

  Mazurkiewicz Edward A.: Wyróżnione kategorie prakseologiczne a działanie w środowisku.

  Mikołajewicz Wojciech: Pedagogika a wartości – manifest pedagoga społecznego na chwilę współczesną.

  Modrzewski Jerzy: Kulturowe wzory reakcji społecznej na sytuacje zagrażające uczestnictwu społecznemu jednostki.

  Nikitorowicz Jerzy: Problemy edukacji regionalnej i międzykulturowej w pedagogice społecznej.

  Piekarski Jacek: Od etyki badań do etyki w badaniach (uwagi o postulacie humanizacji badań w pedagogice).

  Piekarski Jacek: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka – komentarze.

  Pielka Henryk: Wybrane kwestie społeczne w okresie transformacji ustrojowej w Polsce.

  Pielkowa Józefa Anna: Wybrane problemy edukacji środowiskowej.

  Pilch Tadeusz: Aksjologiczne korzenie i współczesne odniesienia pedagogiki społecznej.

  Przecławska Anna: Pedagogika społeczna-tradycyjne odniesienie i współczesne wyzwania.

  Radziewicz-Winnicki Andrzej: Modernizacja środowisk wychowawczych w procesie zmiany społecznej.

  Roman Ewa: Instytucjonalne formy wspomagania zdrowia w środowisku młodzieży studiującej.

  Roter Adam: Dobro wspólne jako wartość dla pedagogiki społecznej.

  Rybczyńska Dorota: Ubóstwo: czy nowa kwestia społeczna?

  Segiet Katarzyna: Regulacja sytuacji społeczno-wychowawczej dziecka jako przejaw wspomagania pedagogicznego.

  Smolińska-Theiss Barbara, Theiss Wiesław: Pedagogika społeczna a polityka.

  Stochmiałek Jerzy: Funkcjonowanie zawodowe i kształcenie pracowników socjalnych.

  Szmagalski Jerzy: Pedagogika społeczna wobec problemów praktyki.

  Szmidt Krzysztof J.: Człowiek jako istota psychiczna – rzecz o słabym ogniwie pedagogiki społecznej.

  Sünker Heinz: Dzieciństwo – między indywidualizacją a instytucjonalizacją.

  Trempała Edmund: Pedagogika społeczna w Polsce i kierunki badań.

  Turlejska Barbara: Otoczenie – środowisko – kultura: współczesny wymiar animacji kulturalnej.

  Urbaniak-Zając Danuta: Dwie koncepcje pedagogiki społecznej.

  Wagner Antonin: Debata o pracy socjalnej/pedagogice społecznej – reprezentujemy homogeniczny czy heterogeniczny paradygmat naukowy?

  Waśko Katarzyna: Wybrane pedagogiczne problemy opieki zdrowotnej w środowisku zamieszkania.

  Wróbel Teresa: O walorach praktyczności pedagogiki społecznej – polemicznie.

  Wysocka Ewa: Wybrane problemy opieki i pomocy.

  Zawadzki Kazimierz: Szkoła średnia jako środowisko wychowawcze – uwagi o realizacji programu wychowawczego.

  Żurakowski Bogusław: Literatura dla młodego odbiorcy jako przekaz świata wartości wychowawczych.

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Template by TFJ Joomla Templates and template sponsor: Przeprowadzki Kraków.

Do góry