KATALOG KSIĘGOZBIORU

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Tom 091/2 - Studia Prawno-Ekonomiczne

Dodatkowe informacje

 • Autor/redaktor: Anna Pikulska-Radomska, Marek Belka, Andrzej Bocian, Henryk Dunajewski, Jan Filip, Waldemar Florczak, Jacek Gad, Karel Klima, Halina Mortimer-Szymczak, Vytautas Nekrošius, Urszula Płowiec, Stanisław Rudolf, Zygfryd Rymaszewski, Joanna Szmidt-Szalewski, Michał Sewerynski, Krzysztof Skotnicki, Tadeusz Szymczak, Piotr Urbanek, Marek Zirk-Sadowski
 • Rodzaj publikacji: Czasopismo
 • Tytuł czasopisma: Studia Prawno-Ekonomiczne
 • Numer tomu/zeszytu: 91/2
 • Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 • Rok wydania: 2014
 • ISSN: 0081-6841
 • Nr katalogowy: 1546
 • Liczba stron: 426
 • Streszczenie:

   

  EKONOMIA – THE ECONOMICS
  Maria ALUCHNA: Nadzór korporacyjny wobec krytyki koncepcji shareholder value [Corporate governance and the criticism of shareholder value]
  Kazimierz BARWACZ, Leszek KOZIOŁ: Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych [Accounting instruments supporting supervisory mechanisms in special municipal companies]
  Tadeusz DUDYCZ: Raportowanie parametrów emisji warunkiem wzrostu racjonalności inwestorów [Reporting emissions parameters as a condition of a growth of the investors rationality]
  Jan DWORNIAK, Michał PIETRZAK: Spółdzielczość mleczarska – specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym [Dairy cooperatives – economic features and the role of financial audit in corporate governance]
  Tomasz GABRUSEWICZ: Społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego [Social aspects of corporate governance]
  Dagmara GAD: Źródła konfliktu agencyjnego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych [The sources of agency conflict in the investment fund companies]
  Jacek GAD: Rachunkowość a nadzór korporacyjny jako obszary badań naukowych w Polsce i na świecie [Accounting and corporate governance as areas of research in Poland and worldwide]
  Anna GOLEC, Bartłomiej GABRIEL: Standardy ładu korporacyjnego jako czynnik determinujący wybór miejsca zagranicznego debiutu giełdowego na przykładzie spółek ukraińskich [Corporate governance standards as a determinant of foreign IPO destination choice. The case of Ukrainian Companies]
  Agnieszka IGNYŚ: Jakość polityki informacyjnej polskich spółek giełdowych w świetle badań [The quality of information policy of Polish Stock Companies in the light of research]
  Emilia KLEPCZAREK: System wynagradzania menedżerów jako kluczowy czynnik determinujący politykę zarządzania ryzykiem banku. Studium przypadku Lehman Brothers Holding [Executive compensation system as a key factor determining bank risk management policy: The Lehman Brothers case study]
  Katarzyna KLIMCZAK: Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe [Extensible Business Reporting Language as a concept supporting financial reporting]
  Izabela KOŁADKIEWICZ: Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy Polskiego Rynku Kapitałowego [Corporate governance best practices and their transfer to hard law: The Polish Capital Market Stakeholders’ Perspective]
  Anna KRZYSZTOFEK: Społeczna odpowiedzialność jako mechanizm nadzoru korporacyjnego [Corporate social responsibility as a corporate governance mechanism]
  Monika MARCINKOWSKA: Wynagrodzenia biegłych rewidentów polskich banków giełdowych [Auditor fees in Polish listed banks]
  Marta MAZUROWSKA: Idea sprawozdawczości narracyjnej [The concept of narrative reporting]
  Rafał MORAWCZYŃSKI: Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce [Corporate governence mechanisms used by venture capital funds in their investments in Poland]
  Adam PESZKO: Rynki finansowe w mechanizmie nadzoru korporacyjnego [The financial markets in the corporate governance mechanism]
  Krzysztof POSTRACH: Problemy ukrytych aportów w spółkach publicznych [The problems of hidden contributions in kind in public companies]
  Stanisław RUDOLF: Miejsce i rola interesariuszy pracowniczych w corporate governance [The place and role of employee stakeholders in corporate governance]
  Artur SAJNÓG: Analiza komparatywna wartości dochodu całkowitego i zysku netto w perspektywie corporate governance  [Comparative analysis of comprehensive income and net profit in the corporate governance perspective]
  Adam SAMBORSKI: Nadzór korporacyjny w funduszach emerytalnych. Przykład dobrowolnych funduszy emerytalnych [Corporate governance in pension funds: Example of voluntary pension funds]
  Agnieszka SŁOMKA-GOŁĘBIOWSKA, Kinga KRYSTIAŃCZUK: Głosowanie na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy jako instrument ładu korporacyjnego w rękach OFE: analiza przypadku Aviva OFE [Pension funds and corporate governance: The case study of Aviva OFE]
  Małgorzata STĘPIEŃ: Kobiety w organach statutowych spółek [Women in statutory organs of companies]
  Ewa ŚNIEŻEK, Michał WIATR: Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju [Integrated business reporting of socially responsible enterprise in the era of sustainable development]
  Agata WIECZOREK: Transparentność polityki wynagradzania kadry kierowniczej w grupie kapitałowej – analiza przypadku na przykładzie banku Unicredit  [Transparency of remuneration policy for senior executives in a holding company: The case study of Unicredit bank

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Template by TFJ Joomla Templates and template sponsor: Przeprowadzki Kraków.

Do góry